1. Inleiding

Een integrale afweging van nieuw beleid. Dat vindt ieder jaar plaats tijdens de perspectiefnota. Er zijn bij deze perspectiefnota 2024 alleen structurele aanmeldingen meegenomen, die betrekking hebben op  processen die al eerder zijn ingezet. We voldoen met het opgenomen financieel perspectief aan de voorwaarden van toezichthouder provincie Fryslân om onder het gewenste repressieve toezicht te blijven.

Onduidelijke toekomst
De term ravijnjaar is ook bij deze perspectiefnota 2024 weer relevant. Er is nog altijd onzekerheid over de algemene uitkering van het Rijk aan gemeentes vanaf 2026. Het Rijk heeft aangegeven dat de financieringssystematiek zal veranderen, maar hoe precies is nog niet duidelijk. Deze onzekerheid maakt het opstellen van een perspectiefnota en verdere toekomstplannen lastig. Het college hoopt tijdens de meicirculaire van 2023 op meer duidelijkheid van het Rijk.

Perspectiefnota 2024
De structureel beschikbare financiële ruimte voor nieuwe aanmeldingen is marginaal. Daarom worden deze beperkt opgenomen in deze perspectiefnota. Het gaat in totaal om bijna anderhalf miljoen euro aan nieuwe voorstellen, vooral op het gebied van groenonderhoud en veiligheid.

Door onzekerheid over een aantal lopende processen zijn er aanmeldingen meegenomen als pro-memorie (PM). Dit betekent dat hier later invulling aan zal worden gegeven. Dit is afhankelijk van de benodigde en beschikbare middelen. Voorbeelden hiervan zijn het aanvalsplan armoede en groot onderhoud groen.

Planning van het financiële proces
De uitreiking van de stukken is gepland op 24 mei. Daarna volgt het Petear op 28 juni en de besluitvorming en vaststelling van de perspectiefnota vindt plaats in de raadsvergadering van 12 juli 2023.

Leeswijzer
Eerst worden de ontwikkelingen beschreven en vervolgens geven we de opbouw van het financieel meerjarenperspectief weer. Hierbij komen de uitgangspunten, de opbouw en ontwikkeling van het financieel perspectief en de voorgestelde aanmeldingen aan de orde. Tot slot schenken we aandacht aan de reservepositie en de liquiditeitsplanning.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51