Bijlage 1 Reserves en voorzieningen

Dit overzicht reserves en voorzieningen is gebaseerd op de werkelijke stand van de reserves en voorzieningen per 31 december 2022, onder voorbehoud conform besluitvorming jaarrekening 2022 op 12 juli 2023.
Na vaststelling van de perspectiefnota 2024 verwerken we de mutaties genoemd in de paragraaf 4.4 Algemene reserve in de begroting 2024.

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht

Saldo 1-1-23

Saldo 1-1-24

Saldo 1-1-25

Saldo 1-1-26

Saldo 1-1-27

Saldo 1-1-28

Algemene reserves:

Algemene reserve

5.392

5.647

6.116

9.805

5.995

4.245

Weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

13.392

13.647

14.116

17.805

13.995

12.245

Bestemmingsreserves:

Kapitaallasten

8.607

8.293

7.981

7.669

7.358

7.046

Onderhanden werk

10.833

231

-

-

-

-

19.440

8.524

7.981

7.669

7.358

7.046

Voorzieningen:

Personeel

-

6

12

17

23

29

Verlofsparen*

83

83

83

83

83

83

Pensioenen wethouders

5.310

5.328

5.346

5.363

5.381

5.399

Afwikkeling grondexploitaties

2.798

2.798

2.798

2.798

2.798

2.798

Baggeren

439

475

475

475

475

475

Vastgoed

2.454

2.584

1.572

869

466

64

Wegen

1.777

1.777

1.777

1.777

1.777

1.777

Kunstwerken

467

431

358

351

302

321

Groot onderhoud Swimfun

77

67

240

298

423

473

Derdengelden

6

3

1

-

-

-

Egalisatie riolering

3.858

4.001

4.132

4.264

4.396

4.527

17.269

17.552

16.793

16.296

16.124

15.947

Rekeningresultaat

6.503

-

-

-

-

-

Totaal generaal

56.604

39.723

38.890

41.770

37.477

35.238

*Deze voorziening is een gevolg van de CAO afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een constant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.

Detailoverzicht bestemmingsreserve onderhanden werk

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Stand 1-1

10.833

231

-

-

-

Stortingen:

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022)

320

21

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022 amendement; Blikken Skuorre Sl.)

-

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst)

458

120

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2022 amendement)

8

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023)

3.005

1.808

848

760

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5)

468

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (progr. 5)

95

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Egalisatievoorziening afvalstoffen (progr.2)

675

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5)

1.846

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2023)

1.440

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2024)

-

242

50

-50

-50

Totaal stortingen

8.315

2.191

898

710

-50

Onttrekkingen:

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016

25

-

-

-

-

Traject lokale democratie

2

-

-

-

-

Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening

25

-

-

-

-

Aanschaf mobiele telefoons (2021)

40

-

-

-

-

Coronakosten programma 1: APV, bijzondere wetten en verkiezingen

40

-

-

-

-

Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023)

57

57

-

-

-

Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023)

38

38

38

38

-

Totaal onttrekkingen programma 1

227

95

38

38

0

Programma 2 - Ruimte

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

42

-

-

-

-

Aanleg fietspaden

273

-

-

-

-

Kosten opruimen A7

93

-

-

-

-

Kade 5-7 St Nic.

133

-

-

-

-

Lemmer, locatie gemeentehuis

271

-

-

-

-

KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie)

41

-

-

-

-

Startersleningen marktconsultatie

168

-

-

-

-

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

129

-

-

-

-

Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid

40

-

-

-

-

Harmonisatie wegenlegger

30

-

-

-

-

Afronden Delfstrahuizen-west

168

-

-

-

-

Energietransitie De Fryske Marren

260

-

-

-

-

Vervolgaanpak Tûk Wenjen

277

-

-

-

-

Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries

5

-

-

-

-

Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021)

14

-

-

-

-

Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer

3

-

-

-

-

Areaaluitbreiding groen

17

-

-

-

-

Areaaluitbreiding openbare verlichting

10

-

-

-

-

Onderhoud stranden

50

-

-

-

-

Arbowet en VCA

45

-

-

-

-

Keuringen NEN 3140

25

-

-

-

-

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

25

25

-

-

-

Wegnemen obstakels openbare ruimte

50

-

-

-

-

Transitievisie warmte

101

-

-

-

-

Energieloketten

48

-

-

-

-

1-M-P Duurzaamheidsvisie(K)

253

-

-

-

-

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

30

-

-

-

-

Herbestemming Blikken Skuorre Sloten

35

-

-

-

-

Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit

400

-

-

-

-

Build to order

50

-

-

-

-

Duurzaamfonds kleine initiatieven (programmabegroting 2022; amendement)

100

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: invoeren Omgevingswet per 1-1-2023

80

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie

75

-

-

-

-

Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire

332

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting

74

-

-

-

-

Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023)

250

250

-

-

-

Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen (programmabegroting 2023)

600

600

600

600

-

Administratief medewerker (programmabegroting 2023)

51

51

51

51

-

Opstellen basisgeluidemissietaken (programmabegroting 2023)

30

30

-

-

-

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023)

161

161

-

-

-

Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023)

115

115

115

-

-

Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023)

100

-

-

-

-

Invoering omgevingswet (programmabegroting 2023)

350

350

-

-

-

Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023)

50

-

-

-

-

Landbouw transitie (programmabegroting 2023)

20

20

-

-

-

Aanstellen energiecoördinator (programmabegroting 2023)

53

53

53

53

-

Renovatie groen (programmabegroting 2023)

400

-

-

-

-

Uitwerken groenvisie (programmabegroting 2023)

299

-

-

-

-

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (programmabegroting 2023)

10

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Egalisatievoorziening afvalstoffen (progr.2)

675

-

-

-

-

Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023)

410

-

-

-

-

Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage)

60

-

-

-

-

Deelname leadertraject (voorjaarsraopportage 2023)

145

Subsidie groot onderhoud groen (perspectiefnota 2024)

-50

-50

-50

-50

Beheerplan wegen (jaarrekening 2022)

280

Totaal onttrekkingen programma 2

7.808

1.605

769

654

-50

Programma 3 - Economie

Economische Zaken

52

-

-

-

-

Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar

200

-

-

-

-

Versterken onderwijs bedrijfsleven

33

-

-

-

-

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

39

-

-

-

-

Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3)

7

-

-

-

-

Aanleg glasvezelnetwerk (programmabegroting 2023)

150

75

-

-

-

Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023)

-37

-37

-34

-7

-

Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023)

100

-

-

-

-

Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023)

20

20

-

-

-

Totaal onttrekkingen programma 3

563

58

-34

-7

0

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties

8

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen

36

-

-

-

-

Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga

193

-

-

-

-

Constructiefout De Arke Lemmer

20

-

-

-

-

Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord

30

-

-

-

-

Huisvestingsplan onderwijs

-

206

-

-

-

Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties

25

-

-

-

-

Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties (prioriteitenlijst)

138

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen

12

-

-

-

-

Haskerfjild Joure eerste inrichting

10

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022)

140

21

-

-

-

Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst)

245

-

-

-

-

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst)

187

120

-

-

-

Fryske boeken voor basisscholen (programmabegroting 2022; amendement)

10

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: kunstzinnige vorming

100

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: culturele activiteiten

100

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: musea

50

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: zwembad

500

-

-

-

-

Coronakosten programma 4: coronasubsidie maatschappelijke instellingen

157

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: beleidsadviseur onderwijshuisvesting

55

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod

106

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accomodatiebeleid

30

-

-

-

-

Projectleider Brûsplak (programmabegroting 2023)

80

-

-

-

-

Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023)

10

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023)

35

-

-

-

-

Sportpark Donia (perspectiefnota 2024)

-

30

-

-

-

Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023)

700

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage)

55

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen programma 4

3.032

377

0

0

0

Programma 5 - Sociaal Domein

Huisvestingsoplossingen statushouders

63

-

-

-

-

Vluchtelingendossier

91

-

-

-

-

Koploper project cliëntenondersteuning

-

-

-

-

-

Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie 2022 (programmabegroting 2022; amend.)

45

-

-

-

-

Coronakosten programma 5: onderuitputting WMO maatwerk

47

-

-

-

-

Coronakosten programma 5: armoedebestrijding en bijzondere bijstand

50

-

-

-

-

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie (wijz. Nr. 23 PN 2022)

300

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: nieuwe manier van werken WMO na aanbesteding

134

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: resultaat gerichte inkoop WMO

100

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: inburgering en lening inburgeringsplichtig

25

-

-

-

-

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023)

25

25

25

25

-

AED (programmabegroting 2023)

38

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Energietoeslag 2022 (progr. 5)

468

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (progr. 5)

95

-

-

-

-

Bestemming rekeningresultaat 2022: overschot SISA regeling Oekraïne (progr. 5)

1.846

-

-

-

-

Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023)

70

-

-

-

-

Regiesysteem sociaal domein (perspectiefnota 2024)

-

162

-

-

-

Programmageld sociaal domein (perspectiefnota 2024)

-

100

100

-

-

Totaal onttrekkingen programma 5

3.396

287

125

25

0

Algemene dekkingsmiddelen

Project garantiebanen

21

-

-

-

-

Digitale dienstverlening

10

-

-

-

-

Div in beweging

17

-

-

-

-

I-bewustzijn

65

-

-

-

-

Flankerend beleid zero base

105

-

-

-

-

Bantegaplein Lemmer

137

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet huisvesting

57

-

-

-

-

Digitaal hulpmiddel rapportages

90

-

-

-

-

Digitale dienstverlening

279

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: reiskostenvergoeding dienstreizen 2022

58

-

-

-

-

Vrijval reserve onderhanden werk jaarrekening 2022

2.465

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2)

588

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen

3.891

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

18.917

2.422

898

710

-50

Stand 31-12

231

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51