Home

3. Ontwikkelingen

Samen met de Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân zijn we volop bezig een aanvraag voor een regiodeal voor te bereiden. Het doel is om een aanvraag bij het Rijk in te dienen voor de 5e tranche (juli-november 2023). Naar verwachting wordt de raad in september 2023 een voorstel voorgelegd.

Voor de regiodeals gelden o.a. de volgende kaders:
•Regio Deals moeten bijdragen aan de versterking van de brede welvaart in regio’s, met speciale aandacht voor de regio’s waar die brede welvaart het sterkst onder druk staat;
•Het moet gaan om regionale opgaven en kansen die de draagkracht van individuele overheidslagen overstijgen en waar interbestuurlijk samenspel en samenwerking met kennisinstituten; maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven nodig is om de opgaven effectief op te pakken.
•Regio Deals beogen een duurzame, langjarige impuls te geven aan het benutten van kansen en oplossen van problemen in regio’s, zodat er een nieuw en passend perspectief ontstaat voor de regio;
•Van regio’s wordt een cofinanciering als voorwaarde gesteld die passend is gegeven de opgaven en de draagkracht van de regio, waarbij 50% als uitgangspunt geldt en waarbij onderzocht wordt of differentiatie mogelijk is;
•De bijdrage vanuit het Rijk is per deal minimaal € 5 mln en maximaal € 40 mln.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51