Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief zijn de volgende autonome ontwikkelingen opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Nr.

Autonome mutaties

2024

2025

2026

2027

a.

Algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2022)

1.068

1.055

3.879

3.879

b.

Belastingen

192

364

507

978

c.

Vrijval kapitaallasten

-

-

-

339

d.

Loon- en prijscompensatie

3.822

3.822

3.822

3.822

e.

Dekking stelpost loon- en prijscompensatie

-3.822

-3.822

-3.822

-3.822

Totaal Autonome mutaties

1.260

1.419

4.386

5.196

NB:
Voor de jaarschijf 2027 zijn de financiële gevolgen van de september- en decembercirculaire 2022 conform jaarschijf 2026 meegenomen op basis van de berekening 2027 bij de decembercirculaire 2022.

Ad a. Algemene uitkering
In deze perspectiefnota 2024 zijn de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022 conform uw besluitvorming van december 2022 en februari 2023 financieel verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Algemene uitkering

2024

2025

2026

2027

Septembercirculaire 2022

2.059

1.880

4.590

4.590

Decembercirculaire 2022

-991

-825

-711

-711

Totaal algemene uitkering

1.068

1.055

3.879

3.879

Ad b. Belastingen
De geraamde opbrengsten OZB zijn aangepast naar de meest recente inflatie en loonkostenontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2023 ontvangt u de voorstellen voor de tarieven 2024.

Ad c. Vrijval kapitaallasten
Elk jaar wordt de vrijval aan kapitaallasten (afschrijving en rente) berekend en toegevoegd aan het meerjarenperspectief.

Ad d./e. Loon- en prijscompensatie
In onze begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Jaarlijks worden de budgetten waarop prijsstijgingen van toepassing zijn in kaart gebracht en verhoogd ten laste van deze stelpost.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51