Home

3. Ontwikkelingen

Het Rijk en Noordelijk Nederland werken samen aan een Deltaplan voor Noordelijk Nederland. Doel is om door een betere OV-bereikbaarheid de sociaaleconomische situatie en leefbaarheid in Noordelijk Nederland te versterken. Het Regeerakkoord benoemt het internationale perspectief van de Lelylijn voor een betere verbinding met het noorden van Duitsland. Het rijk heeft hiertoe € 3 miljard in haar begroting opgenomen.
In mei 2022 heeft het kabinet het programma NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) vastgesteld. Hierin is de Lelylijn als specifiek NOVEX-gebied benoemd. In deze gebieden gaan Rijk en regio als partners, volgens een nieuwe werkwijze, gebieds- en opgavegericht nauw samenwerken. De gedachte hierbij is dat de nationale opgaven dusdanig stapelen, dat het nodig is om deze gebiedsgericht te ordenen en te prioriteren
De Minister heeft besloten dat In 2023 wordt gestart met een MIRT-onderzoek NOVEX-gebied Lelylijn. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek moet de basis vormen voor een eind 2024 te nemen Startbeslissing voor een MIRT-verkenning. Hiervoor moet een voorlopige voorkeursvariant uitgewerkt zijn met een betrouwbare kostenraming en zicht op minstens 75% van de financiering van deze voorlopige voorkeursvariant. Wij gaan de kansen en bedreigingen van het Deltaplan Noordelijk Nederland en de Lelylijn voor de gemeente vanuit een integraal perspectief in beeld brengen. Daarna kan een afweging worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51