Home

3. Ontwikkelingen

Voor de hoogte van de te ontvangen uitkering gemeentefonds spelen een aantal onzekerheden.

Nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026
Het rijk heeft aangekondigd vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek te gaan hanteren voor de bepaling van de hoogte van het gemeentefonds. Centraal hierbij staat de behoefte aan meer stabiliteit, inzicht in de te ontvangen middelen en ruimte voor autonome keuzes op lokaal en regionaal niveau. Het rijk heeft hiervoor de volgende vertrekpunten geformuleerd:

  • Er is sprake van een goede balans tussen opgaven, taken en middelen.
  • Er is een betere financieringsbalans nodig tussen eigen inkomsten van gemeenten en bekostiging via de fondsen vanuit het Rijk. Dit geldt met name voor dat deel van het takenpakket van gemeenten dat geldt als grotendeels autonoom. Deze taken worden nu nog steeds voor het grootste deel bekostigd door het Rijk, via het Gemeentefonds.
  • De bekostiging van het Gemeentefonds moet gepaard gaan met meerjarige stabiliteit, zodat gemeenten vooraf helderheid hebben over hun meerjarig begrotingskader.
  • Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verschillende overheden op het terrein van monitoring en inzicht in (financiële) beleidsinformatie. Hierbij dient er steeds aandacht voor te zijn dat de administratieve lasten beperkt blijven en in balans zijn met het doel van de opgevraagde informatie.

Jeugdhulp
Het Rijk en VNG werken op dit moment aan de Hervormingagenda jeugdzorg. In april 2023 zijn het kabinet en de VNG overeengekomen dat het ingroeipad van het besparingspotentieel jeugdhulp wordt verzacht in de zin dat het voor 2023 geraamde besparingspotentieel wordt bevroren tot en met 2025.
Daarna zal een deskundigencommissie met terugwerkende kracht een zwaarwegend oordeel geven over de vraag wie verantwoordelijk is voor tekorten. Daarnaast is overeengekomen dat de in het regeerakkoord voorziene extra besparing voor 2024 is vervallen. Vanaf 2025 staat deze besparing nog wel in het principeakkoord.

Zodra bovengenoemde afspraken worden meegenomen in de gemeentefonds circulaires is het duidelijk wat het betekent voor onze gemeente. Dan worden de financiële consequenties ook verwerkt in onze begroting. Deze overeenkomst geeft nog geen duidelijkheid over structurele middelen.

Opschalingskorting
De door het kabinet Rutte II opgelegde opschalingskorting is voor de duur van 2022 t/m 2025 teruggedraaid, maar is niet structureel stopgezet.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51