Home

2. Uitgangspunten

Uitgangspunt voor deze perspectiefnota is het in de programmabegroting 2023 gepresenteerde financiële meerjarenperspectief. Vervolgens hebben we dit meerjarenperspectief geactualiseerd. De financiële effecten van de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022, de verhoging OZB gebaseerd op de inflatie en loonkostenontwikkeling en de vrijval kapitaallasten hebben we verwerkt in dit meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51