Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Hier wordt de actuele stand van de algemene reserve gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt de stand van de algemene reserve per 31 december 2022 conform de jaarrekening 2022 is.

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Algemene reserve

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve (stand per 1/1)

13.392

13.647

14.116

17.805

13.995

Stortingen:

Voorlopig resultaat jaarrekening 2022

3.419

-

-

-

-

Vrijval kredieten Onderhanden Werk

2.465

-

-

-

-

Herstelplan AR

-

-

-

-

-

Bestaand beleid

800

4.460

4.787

-

-

Totaal stortingen

6.684

4.460

4.787

-

-

Onttrekkingen:

Bestaand beleid

-4.989

-3.749

-848

-1.560

-

Verrekeningen meerjarenperspectief Perspectiefnota 2024

-

-

-200

-2.300

-1.800

Eenmalige kredieten voorjaarsrapportage 2023

-1.440

Totaal onttrekkingen

-6.429

-3.749

-1.048

-3.860

-1.800

Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR:

Incidentele aanmeldingen

-

-242

-50

50

50

Totaal aanmeldingen ten laste van AR

-

-242

-50

50

50

Stand per 31 december

13.647

14.116

17.805

13.995

12.245

Mutaties algemene reserve - stortingen
Bij de jaarrekening 2022 is sprake van een voorlopige resultaatbestemming van bijna € 3,5 miljoen ten gunste van de algemene reserve. Daarnaast is een bedrag van bijna € 2,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve door de vrijval van eenmalige kredieten bij de jaarrekening 2022.

Ook is er bij de perspectiefnota 2021 een herstelplan algemene reserve ingevoerd ter versterking van de reservepositie om tegenvallers op te vangen. Onderdeel daarvan is het tot en met 2024 opnemen van toekomstige tussentijdse winstnemingen grondexploitaties in de algemene reserve. Gezien de verwachte stand van de algemene reserve per 31/12/2027 ruim € 12 miljoen is het herstelplan niet meer nodig en komt hierdoor te vervallen vanaf 2024.
Tot slot zijn de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2023 weergegeven onder het kopje bestaand beleid.

Claims/onttrekkingen aan de algemene reserve zetten we apart in een bestemmingsreserve om zo duidelijk in beeld te hebben wat de algemene reserve van De Fryske Marren is. Een specificatie van de verrekening tussen de reserve onderhanden werk en de algemene reserve is verwerkt in bijlage 1 reserves en voorzieningen.

Mutaties algemene reserve - onttrekkingen
Ook de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2023 zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als de stortingen. De verrekeningen meerjarenperspectief zijn nodig om bij deze perspectiefnota 2024 in de jaren 2026 en 2027 sluitende meerjarenperspectieven te kunnen presenteren. Bij de onttrekkingen
zijn ook mutaties in de eenmalige kredieten van de voorjaarsrapportage 2023 meegenomen.

Mutaties algemene reserve - aanmeldingen
In de algemene reserve zijn ook de aanmeldingen verwerkt, zoals opgenomen in het totaaloverzicht aanmeldingen in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Dit is het totaalbedrag van de aanmeldingen, die ten laste van de algemene reserve komen.

De totale algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is bij de jaarrekening 2022 een benodigd weerstandsvermogen berekend van € 8 miljoen.

De totale algemene reserve geeft het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000

Algemene reserves

2023

2024

2025

2026

2027

Vrije algemene reserve

5.647

6.116

9.805

5.995

4.245

Weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal algemene reserves

13.647

14.116

17.805

13.995

12.245

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51