Home

3. Ontwikkelingen

Het veenweideprogramma richt zich de komende jaren op gebiedsprocessen in de kansrijke gebieden. In een aantal gebieden zal worden geëxperimenteerd met het "haklam" principe (hoog als het kan, laag als het moet), waarbij agrariërs zelf meesturen in het bepalen van een optimaal waterpeil voor hun bedrijfsvoering en optimaal behoud van de bodem. Daarbij gaat het programma steeds meer onderdeel uitmaken van het Fries Programma Landelijk Gebied waarin alle opgaven worden meegenomen zoals CO2, stikstof, methaan et cetera.
Extra aandacht gaat uit naar de funderingsproblematiek. Er zal gewerkt worden aan een Fries funderingsloket en onderzoek naar bestaande funderingen. De gezamenlijke overheden lobbyen bij het Rijk om voor de komende jaren te komen tot een fonds waaruit gedupeerden (in bepaalde gevallen, code rood gevallen) kunnen worden geholpen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51