Home

3. Ontwikkelingen

Conform voorgaande jaren is voor 2024 rekening gehouden met een indexering van de budgetten op basis van de prijsindexen CPB zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2022. Dit is gemiddeld 4%. Het is erg onzeker hoe de in 2022 ingezette inflatie zich in 2023 verder zal ontwikkelen. Bij de programmabegroting 2024 wordt de ontwikkeling van de inflatie gemonitord en wordt beoordeeld of hiervoor een structurele aanpassing moet plaats vinden.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51