Home

3. Ontwikkelingen

In onze gemeente zijn constant ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering. Het gaat hierbij om plannen voor woningbouw, bedrijventerrein, recreatieve voorzieningen en herinrichtingen. Voor wonen geldt voor de komende jaren een grote opgave. Bij de planvorming hebben we te maken met de algemeen gebruikelijke thema’s als milieuzonering, geluid, water, bodem, archeologie en cultuurhistorie ecologie, (externe) veiligheid, luchtkwaliteit en geur. Maar ondertussen zijn ook de thema’s  gezondheid, duurzaamheid, energie en klimaatadaptief ontwerpen in de plannen verankerd en speelt participatie een steeds grotere rol. We zien dat de wereldwijde schaarste aan grondstoffen naast vertraging ook leidt tot aanzienlijke stijging van de kosten van het bouwmateriaal. Bij een aantal projecten zijn we hier al mee geconfronteerd, met een vertraging van werkzaamheden en overschrijding van de projectbudgetten tot gevolg. Ook hebben werkzaamheden van de nutsbedrijven, die soms meer dan een jaar van te voren ingepland moeten worden, invloed op de snelheid van de realisatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51