Home

3. Ontwikkelingen

Aanleiding en achtergrond
De huisvesting van sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in de gemeentelijke accommodaties in Balk staat al langere tijd onder druk. Concentratie van deze huisvesting biedt kansen voor een integraal aanbod, meervoudig en flexibel ruimtegebruik en daarmee voor (behoud van) toekomstbestendige accommodaties in Balk.
Op 27 oktober 2021 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 245.000 beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van een huisvestingsoplossing. En op 3 maart 2022 heeft de raad een Plan van Aanpak vastgesteld met de opdracht sporthal De Trime uit te breiden met twee zaaldelen. Eén zaaldeel ter vervanging van de afgeschreven gymnastiekzaal die nu nog naast sporthal De Trime staat en een 2e zaaldeel die multifunctioneel gebruik (sociaal cultureel, sport en bewegingsonderwijs) mogelijk maakt. Het gemeentelijk zalencentrum De Treemter wordt dan gesloopt.
Om de voortgang te kunnen borgen is de huisvesting van sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in Balk opgenomen in de Perspectiefnota 2022. De benodigde bedragen waren op dat moment nog niet duidelijk en de exploitatielasten zijn om die reden op PM gezet.

Voortgang
Rekening houdend met eerdere besluitvorming en het efficiënt inzetten van middelen met een maximaal resultaat voor partijen zijn diverse scenario’s voor een MFC op locatie de Trime onderzocht. Bij dit proces zijn ook de omgeving (omwonenden van de locatie, scholen, supermarkt De PLUS) en de (toekomstige) gebruikers nadrukkelijk betrokken. Naast de realisatie van het MFC is ook gekeken naar de vrijvallende locatie van De Treemter en het gebouw ’t Haske. Ook zijn de verkeerskundige aspecten onderzocht en is gekeken welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn. De scenario’s zijn uitgewerkt o.b.v. een geactualiseerd programma van eisen waarin zoveel mogelijk is gezocht naar optimalisatie door multifunctioneel ruimtegebruik. Een actualisatie van het bezettingsschema is daarom ook meegenomen.  

Financiële consequenties
Het klimaatakkoord en het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verplicht de gemeente om onze gebouwen onafhankelijk te maken van fossiele hulpbronnen. Verduurzaming wordt daarom bij de verbouw van sporthal De Trime ook gerealiseerd. Naar verwachting ronden we in Q3 het eindadvies af met een toelichting op de diverse scenario’s inclusief de investerings- en exploitatieraming. Op hoofdlijnen zijn de financiën al in beeld gebracht. Echter op een aantal onderdelen en voor een aantal scenario’s worden deze nog aangevuld. Dit zodat een goede vergelijking en afweging te maken is. Aangezien de laatste hand wordt gelegd aan de financiële doorrekening, is de PM-post uit de Perspectiefnota 2022 nog niet op geld gezet.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51