Home

3. Ontwikkelingen

De aandacht voor een duurzame economie en duurzame toepassingen en oplossingen neemt de aankomende jaren flink toe. Binnen het Klimaatakkoord heeft de gemeente een flinke taakstelling die we toejuichen en waar we onze proactieve rol in pakken. Vanuit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en de warmtevisie werken we aan de 5 pijlers en zijn we in 2023 op sterkte door 5 coördinatoren die vanuit hun eigen thema de projecten verder brengen. In 2023 bouwen we een flexibele schil (tijdelijke arbeidscontracten) met juiste capaciteit en deskundigheid om adequaat de toenemende taken en projecten op te kunnen pakken. Vanuit SPUK gelden komt veel incidentele financiële ruimte voor tijdelijke extra capaciteit. Dit is ook nodig gezien de taken die we als gemeentelijk uitvoeringsorganisatie moeten uitvoeren tussen 2023 en 2030 in het kader van bestrijding energie armoede, het nationale isolatieplan en taken vanuit het bredere klimaatakkoord zoals bijvoorbeeld het gasloos maken van de bestaande woningvoorraad.

Het team Duurzaamheid blijft initiatieven faciliteren door slimme samenwerking met de dorpen; plaatselijk belang, verenigingen, stichtingen, corporaties, collega-gemeenten, provincie en tal van initiatiefnemers. We blijven investeren in de Regionale Energiestrategie en de Friese Energietafel. Op wijkniveau gaan we aangeven wanneer de overstap wordt gemaakt naar aardgasvrij en hoe dit te doen. Betaalbaarheid en leveringszekerheid van warmte moet voor alle inwoners gegarandeerd zijn. De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad door middel van Tûk Wenjen blijven we voortzetten. In samenhang met het Nationale Isolatieprogramma en andere programma’s zetten we in op collectieve isolatie voor alle gebouwen. Onze organisatie is op trede 4 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Dit betekent dat wij naast onze eigen uitstoot ook naar het reductie-potentieel van ketenpartners kijken.

Het beleidskader Sinnefjilden vraagt om maximale benutting van de dakpotentie voor de opwekking van zonne-energie. De raad heeft binnen het eerste kwartaal van 2023 in dit kader de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de maximale dakpotentie in relatie tot zonne-energie. De data die in 2023 beschikbaar komt vanuit de provincie wordt hierin meegenomen en de verwachting is dat we eind 2023 aan de raad de eerste onderzoeksresultaten kunnen laten zien. Ook voor het eigen vastgoed in onze gemeente ligt vanuit het klimaatakkoord een verduurzamingsopgave waar mee is gestart.

Binnen het cluster Duurzaamheid zijn integrale afstemming en interne en externe communicatie  vaste terugkerende onderwerpen met als doel dat Duurzaamheid binnen de Gemeente de Fryske Marren een vanzelfsprekendheid wordt. Als gemeente willen we het juiste voorbeeld geven door bijvoorbeeld duurzaam beleid te implementeren zoals inkoop- en aanbestedingsbeleid en ons gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Een breder afwegingskader in plaats van slechts een financiële is vereist. Zo komen we tegemoet aan het raadsbesluit om voor 2030 circulair aan te besteden en volledig CO2 neutraal te zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat er te weinig bekendheid is wat de gemeente voor haar bewoners en het bedrijfsleven, verenigingsleven en recreanten doet in relatie tot Duurzaamheid.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51