Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In deze Perspectiefnota 2024 zijn de voorgestelde aanmeldingen reeds financieel verwerkt. De aanmeldingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Bij de aanmeldingen die betrekking hebben op formatie is rekening gehouden met een opslagpercentage voor overhead. De totaalbedragen per programma zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000

Totalen aanmeldingen per programma

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 1 Bestuur en organisatie

330

330

330

330

Programma 2 Ruimte

533

657

691

706

Programma 3 Economie

-

-

-

-

Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs

119

292

292

512

Programma 5 Sociaal domein

379

233

133

133

Algemene dekkingsmiddelen

39

39

39

39

Totaal

1.400

1.551

1.485

1.720

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

242

50

-50

-50

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

1.158

1.501

1.535

1.770

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51