Home

3. Ontwikkelingen

Samen met externe stakeholders (ondernemers en verenigingen) is een nieuw programma recreatie en toerisme De Fryske Marren opgesteld. Dit programma is op 22 februari jl. vastgesteld door de raad. De eerste stap nu, is het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het maken van gebiedsvisies. Met het uitvoeringsprogramma zullen ook de planning en financiële aspecten in beeld worden gebracht.

Samen met VVV Waterland van Friesland en gemeente Súdwest Fryslân kijken wij hoe wij als regio kunnen profiteren van de landelijk verwachte toeristische groei. En, hoe we hiermee onze leefbaarheid, kwaliteiten en de cultuurhistorische eigenheid kunnen versterken.

Afgesproken is dat we ons voorlopig focussen op twee projecten uit het Meerjarenuitvoerings- programma 2021-2023, namelijk: Ûlesprong en de Kitesurfzone. Op dit moment is er nog geen zicht op uitvoeringsbudget voor deze twee projecten.
Naast het maatschappelijk initiatief Tsjûkemar, zijn we ook in gesprek over het maatschappelijk initiatief Nannewiid. Voor het baggeren ten behoeve van de waterkwaliteit is door het Wetterskip een subsidieaanvraag ingediend. Inmiddels is bekend dat deze Europese subsidie toegekend is, en ligt het in de bedoeling om nog dit jaar te baggeren. Ook voor dit project geldt dat er ten behoeve van de koppelkansen nog geen zicht is op financiering vanuit de overheden.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51