Home

3. Ontwikkelingen

Het zorgen voor goed wonen is één van de centrale thema’s voor de gemeente. De grote opgaven op de woningmarkt vraagt van gemeente durf en slagkracht.

Het Rijk heeft in 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd.  Doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Deze bouwagenda zal centraal staan de komende vier jaar, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.  Deze vormt dan ook de leidraad voor de nieuwe Woonvisie De Fryske Marren 2023 - 2027.

De verschillende overheden hebben ook uitgesproken als één overheid samen te willen werken. Dit op basis van de in april 2023 afgesloten regionale woondeal. In deze woondeal heeft de gemeente uitgesproken zich in te spannen om voor eind 2030 circa 1050 woningen op te leveren.  Daarvoor werken we aan een groot aantal woningbouwprojecten in zowel de grotere kernen als de kleinere dorpen.  
De gemeente gaat verder met ondersteunen van wooninitiatieven in dorpen, passend bij de aard en schaal.  

Met de invoering van de Omgevingswet in 2024 en de Wet versterking Regie Volkshuisvesting komt er ook een ander juridisch kader rond het wonen. De Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) heeft als doel het juridisch instrumentarium van gemeenten, provincies en het rijk te versterken, omdat de actuele opgave groot is en er gecoördineerde en sturende inspanning van alle overheden nodig is. Het Rijk neemt meer regie op het woondossier. Het Rijk zet meer en meer de lijnen uit en stelt normen, provincies coördineren en gemeenten sturen op lokaal niveau. Dit gaan wij doen via een programmatische aanpak. Het wetsvoorstel Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) bevat wijzigingen in verschillende wetten, zoals de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet 2014 en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze wijzigingen zullen ook verwerkt worden in de uitvoeringsagenda wonen die voortvloeit uit de woonvisie.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51