Home

3. Ontwikkelingen

Al geruime tijd zijn maatschappelijke organisaties, deskundigen, het Rijk en de VNG in gesprek over het toekomstig bestendig maken van de jeugdhulp, een daarbij passende financieringsstructuur en het benoemen van de  belangrijkste maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdhulp. Doel is het vaststellen van een Hervormingsagenda. In april 2023 zijn het kabinet en de VNG overeengekomen dat het ingroeipad van het besparingspotentieel wordt verzacht in de zin dat het voor 2023 geraamde besparingspotentieel wordt bevroren tot en met 2025. Daarnaast is overeengekomen dat de in het regeerakkoord voorziene extra besparing voor 2024 is vervallen. Zodra deze  afspraken worden meegenomen in de gemeentefonds circulaires is het duidelijk wat het betekent voor onze gemeente. Dan worden de financiële consequenties ook verwerkt in onze begroting.

Medio mei 2023 komt naar verwachting duidelijkheid over de gezamenlijke inhoudelijke veranderopgave voor gemeenten en voor de branche.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de aanbesteding en gunning van de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen doorlopen. Dit betekent naast continuïteit van zorg ook een belangrijke kwaliteitsimpuls ten aanzien van de verleende zorg.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51