5. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 2 Ruimte

2.

Bijdrage Friese Energietafel**

50

50

50

50

3.

Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân

27

27

27

27

4.

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (motie)

5

14

25

25

4.

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (aanmelding)

-2

12

35

50

5.

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (motie)

5

10

10

10

5.

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (aanmelding)

2

5

5

5

6.

Renovatie groen en paden begraafplaatsen (motie)

5

16

22

22

6.

Renovatie groen en paden begraafplaatsen (aanmelding)

11

15

9

9

7.

Groot onderhoud groen

PM

PM

PM

PM

8.

Implementatie groenvisie

75

75

75

75

9.

Uitvoering groenvisie

359

431

431

431

9.

Uitvoering groenvisie*

-50

-50

-50

-50

10.

Areaaluitbreiding groen

40

40

40

40

11.

Ontsluitingsweg Zuyderzee Lyceum Lemmer

6

12

12

12

Totaal

533

657

691

706

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

-50

-50

-50

-50

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

583

707

741

756

** Bijdrage Friese Energietafel : de uitvoeringsgelden voor het klimaatakkoord zijn toegezegd. Op het moment dat deze gelden via een circulaire toegekend worden, wordt € 50.000 van deze middelen geoormerkt voor de bijdrage Friese Energietafel. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde structurele middelen vrijvallen in het financieel perspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51