Home

4. Financieel meerjarenperspectief

In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (pagina 113) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2026. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2024.

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Saldi programmabegroting 2023 - 2026

2.563

4.890

-4.869

-4.869

Deze saldi zijn gepresenteerd in de programmabegroting 2023 en hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2024. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds en dergelijke. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in, evenals op gehonoreerde perspectiefnota-aanmeldingen. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2024:

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Saldi perspectiefnota 2023 -2026

135

141

110

113

Opbouw financieel meerjarenperspectief

Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2024 er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Opbouw financieel perspectief

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2023-2026

2.563

4.890

-4.869

-4.869

Amendement begroting 2023

-60

-60

-60

-60

Verrekening algemene reserve

-2.460

-4.787

-

-

Autonome mutaties

1.260

1.419

4.386

5.196

Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen

1303

1462

-543

267

Voorgestelde structurele aanmeldingen

-1.158

-1.501

-1.535

-1.770

Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR

-242

-50

50

50

Voorgestelde aanmeldingen dekking AR

242

50

-50

-50

Rentelasten aanmeldingen t.l.v. AR

-10

-12

-12

-12

Saldi meerjarenperspectief incl. aanmeldingen

135

-51

-2.090

-1.515

Onttrekken ten laste van algemene reserve

-

200

2.300

1.800

Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve

-

-8

-100

-172

Saldi Perspectiefnota 2024-2027

135

141

110

113

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51