5. Gehonoreerde aanmeldingen

Totaaloverzicht

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 1 Bestuur en organisatie

1.

Veiligheidsregio Fryslân

330

330

330

330

Programma 2 Ruimte

2.

Bijdrage Friese Energietafel**

50

50

50

50

3.

Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân

27

27

27

27

4.

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (motie)

5

14

25

25

4.

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen (aanmelding)

-2

12

35

50

5.

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (motie)

5

10

10

10

5.

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei (aanmelding)

2

5

5

5

6.

Renovatie groen en paden begraafplaatsen (motie)

5

16

22

22

6.

Renovatie groen en paden begraafplaatsen (aanmelding)

11

15

9

9

7.

Groot onderhoud groen

PM

PM

PM

PM

8.

Implementatie groenvisie

75

75

75

75

9.

Uitvoering groenvisie

359

431

431

431

9.

Uitvoering groenvisie*

-50

-50

-50

-50

10.

Areaaluitbreiding groen

40

40

40

40

11.

Ontsluitingsweg Zuyderzee Lyceum Lemmer

6

12

12

12

Programma 3 Economie

12.

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure*

90

90

90

90

12.

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure*

-90

-90

-90

-90

Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs

13.

Vervoer gym- en zwemonderwijs

80

80

80

80

14.

Sportpark SV Donia

9

212

212

212

14.

Sportpark SV Donia*

30

-

-

-

15.

Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

-

-

-

220

Programma 5 Sociaal domein

16.

Aanvalsplan Armoede

PM

PM

PM

PM

17.

Programmageld sociaal domein*

100

100

18.

Regiesysteem sociaal domein

117

133

133

133

18.

Regiesysteem sociaal domein*

162

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

19.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

39

39

39

39

Totaal gehonoreerd

1.400

1.551

1.485

1.720

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

242

50

-50

-50

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

1.158

1.501

1.535

1.770

** Bijdrage Friese Energietafel : de uitvoeringsgelden voor het klimaatakkoord zijn toegezegd. Op het moment dat deze gelden via een circulaire toegekend worden, wordt € 50.000 van deze middelen geoormerkt voor de bijdrage Friese Energietafel. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde structurele middelen vrijvallen in het financieel perspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51