Home

2. Uitgangspunten

Uit de decembercirculaire 2022 en voorgaande circulaires volgen diverse onzekerheden zoals de aangekondigde nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 (ravijnjaar), de (ontbrekende) gelden jeugdzorg en de opschalingskorting die vanaf 2026 weer in werking treedt. Dit in combinatie met een marginaal structureel meerjarenperspectief leidt er toe dat er in de perspectiefnota 2024 alleen structurele aanmeldingen zijn opgenomen die betrekking hebben op lopende processen, die al zijn uitgezet. Deze lopende processen betreffen bijdragen aan deelnemingen, aangenomen moties bij programmabegroting 2023, PM-posten uit vorige begrotingen, raadsbesluiten en ontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51